Bases reguladores que regeixen la creació d’una borsa de treball d’administratiu/iva, funcionari interí/na, per a la realització de treballs temporals, d’excés o acumulació de tasques, substitucions i interinitats de personal de l’Ajuntament de Vilamalla, mitjançant concurs-oposició, torn lliure.

Anunci