Urbanisme

Text Refós a títol informatiu (no normatiu, però s’ha incorporat les Modificacions Puntuals aprovades i publicades fins a data agost de 2017) que conté el POUM de Vilamalla, aprovat en data definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessions de 10 de desembre i de 5 de novembre de 2008.

PLANEJAMENT GENERAL POUM (Refós no normatiu)

1. Plànols classificació del sòl

2. Plànols d’ordenació de sòl urbà i urbanitzable

3. Documents


Instruments urbanístics vigents

Planejament general (RPUC)

3. PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS (Text refós) 

Instruments urbanístics en tràmit

0-Aprovació inicial 3a modificació puntual Pla Parcial del sector SUD5 Industrial La Carretera. (no normatiu)

1- Aprovació inicial Modificació Puntual 22 del POUM de Vilamalla (Sense Efecte)

2-Aprovació inicial Modificació Puntual 23 del POUM de Vilamalla

3-Aprovació inicial avanç de pla Modificació Puntual 24 del POUM de Vilamalla

4- Aprovació inicial Modificació Puntual 25 del Poum de Vilamalla

5-Aprovació inicial Modificació Puntual 26 del POUM de Vilamalla

6-Aprovació inicial Modificació Puntual 27 del POUM de Vilamalla

7-Aprovació inicial modificació puntual 28 del POUM de Vilamalla

8-Aprovació inicial Pla de Millora Urbana 1 -PM1- del POUM de Vilamalla

9-Modificació puntual 29 del POUM de Vilamalla.

10-Modificació puntual núm. 30 del POUM de Vilamalla.

11-Modificació puntual núm. 31 del POUM de Vilamalla

12- Projecte d’urbanització PAU-3

13 – Pla Especial Urbanístic Xarxa de gas de Redexis municipi de Vilamalla

14 -Modificació puntual núm. 33 del POUM de Vilamalla

14 -Modificació puntual núm. 34 del POUM de Vilamalla

15 -Pla Parcial urbanístic SUD-1

16 -Modificació puntual núm. 35 del POUM de Vilamalla

17 -Modificació puntual núm. 36 del POUM de Vilamalla

18 -Modificació puntual núm. 37 del POUM de Vilamalla

19 -Modificació puntual núm. 38 del POUM de Vilamalla

20 -Pla Parcial Urbanístic Sud-4 Industrial La Riera