Sol·licitud canvi de nom comptador aigua

Per fer la sol·licitud de canvi de nom del comptador d’aigua cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • Còpia contracte lloguer o còpia escriptura propietat
  • Referència cadastral (REBUT IBI)
  • Adreça subministrament
  • Número comptador
  • Fotocòpia DNI/NIF
  • Últim rebut d’aigua
  • Nom anterior titular
  • Llicència obertura (en cas d’empreses)
  • Cèdula d’habitabilitat

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària SEPA  i portar l’original a l’Ajuntament

IMPORT TAXA CANVI NOM AIGUA: 48,40 EUROS (iva 21% inclòs)