Sol·licitud alta subministrament aigua provisional per obres

Per realitzar una sol·licitud d’alta de subministrament d’aigua provisional per obres cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • DNI/NIF Persona i/o empresa sol·licitant
  • Fotocòpia llicència obres
  • Autorització del propietari si el sol·licitant de l’alta no és el titular
  • Referència Cadastral (REBUT IBI)

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària SEPA i portar l’original a l’Ajuntament

IMPORT DE LA TAXA D’ALTA SUBMINISTRAMENT PROVISIONAL ÚS PER OBRES: 363,00 € – IVA 21% INCLÒS