Sol·licitud alta subministrament aigua i escombraries ús industrial

Per realitzar una sol·licitud d’alta de subministrament d’aigua i escombraries per ús industrial cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • DNI/NIF Persona física o NIF Empresa sol·licitant
  • Còpia sol·licitud llicència ambiental
  • Còpia contracte lloguer o còpia escriptura de propietat
  • Autorització del propietari si el sol·licitant de l’alta no és el titular

 

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària  SEPA i portar l’original a l’Ajuntament

TAXES ALTA SERVEI AIGUA I ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

ALTA COMPTADOR
ALTA COMPTADOR AIGUA ÚS INDUSTRIAL 484,00 € IVA INCLÒS
ALTA COMPTADOR AIGUA ÚS INDUSTRIAL PER INCENDIS 1.452,00 € IVA INCLÒS
SERVEI ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
Contenidor individual 281,75 € Trimestre
Contenidor cartró 250,00 € Preu únic