Sol·licitud alta comptador aigua domèstic

Per realitzar una sol·licitud d’alta de comptador d’aigua per ús domèstic cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • Contracte de lloguer o escriptura de propietat
  • Referència Cadastral (REBUT IBI)
  • Adreça subministrament
  • Fotocòpia DNI/NIF
  • Cèdul·la d’habitabilitat

 

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària SEPA i portar l’original a l’Ajuntament

IMPORT DE LA TAXA D’ALTA DEL SERVEI ÚS DOMÈSTIC: 363,00 € – IVA 21% INCLÒS