Sol·licitud alta comptador aigua domèstic

Per a sol·licitar d’alta de comptador d’aigua per ús domèstic cal realitzar una instància genèrica i adjuntar la següent documentació:

  • Contracte de lloguer o escriptura de propietat
  • Referència Cadastral (REBUT IBI)
  • Adreça subministrament
  • Fotocòpia DNI/NIF
  • Cèdula d’habitabilitat

S’ha d’omplir l’ordre de domiciliació bancària SEPA i portar l’original a l’Ajuntament

IMPORT DE LA TAXA D’ALTA DEL SERVEI ÚS DOMÈSTIC: 363,00 € – IVA 21% INCLÒS