Publicació BOP

Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10423 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiment, llicència d'autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10422 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10415 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10414 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10162 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9616 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del Reglament municipal núm. 25, referent a l'ús de les pistes de pàdel
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9580 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de Vilamalla
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9433 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu
Exercici: 2023 Bop: 217-0 Edicte: 9436 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del SUD 1 del municipi de Vilamalla
Exercici: 2023 Bop: 217-0 Edicte: 9382 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 9/2023