Publicació BOP

Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 4021 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3821 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Nomenament de funcionari interí (Exp. X2024000359)
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2915 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública del padró del cementiri any 2024
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2760 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica de l'Ajuntament de Vilamalla
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2717 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2691 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de vigilant, en règim de funcionari i pel sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2024 Bop: 53-0 Edicte: 1938 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'acord d'adhesió al Pla Comarcal d'Igualtat de gènere 2023-2027
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1812 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública de l'aprovació del padró de l'Impost de vehicles de tracció mecènica, exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1538 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1506 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiment, llicència d'autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats