Publicació BOP

Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4655 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4557 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró d'aigua, escombraries i clavegueram 1r trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 106-0 Edicte: 4478 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró del cementiri 2023
Exercici: 2023 Bop: 90-0 Edicte: 3922 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 34 densitat habitatges sud 6 i suspensió tramitacions
Exercici: 2023 Bop: 82-1 Edicte: 3496 JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE FIGUERES - Edicte d'esmena de les candidatures presentades a la circumscripció de Vilamalla
Exercici: 2023 Bop: 81-0 Edicte: 3344 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR DEL PLA PARCIAL SUD-5 LA CARRETERA DE VILAMALLA - Exposició pública dels Estatuts de la Junta de Conservació del Pla Parcial Sud-5 Industrial La Carretera
Exercici: 2023 Bop: 78-0 Edicte: 3264 ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) - Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Vilamalla (Girona)"
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2651 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 41-0 Edicte: 1421 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró d'escombraries del 4t. trimestre de 2022