Informació al contribuent

Sistemes de pagament

Amb motiu de la posta en marxa de l’administració electrónica, aquest Ajuntament ha de gestionar els cobraments deis tributs mitjangant entitat bancária.

Per aquest motiu, no es podran efectuar cobraments a les oficines municipals.

Per tant, tots els contribuents que no tinguin domiciliats els seus rebuts, podran efectuar el pagament deis mateixos mitjangant el tríptic que s’envia a cada domicili, a La Caixa o en qualsevol deis caixers de La Caixa amb la carta de pagament.

En cas que el pagament el faci una vegada finalitzat el termini de pagament voluntari, es podrá efectuar el pagament a la mateixa entitat i amb el mateix document, amb el recárrec del 5%.

En cas de no disposar del tríptic corresponent, es poden dirigir a qualsevol oficina de La Caixa per tal que els hi puguin facilitar un duplicat.

Properament, s’aniran incloent altres taxes, liquidacions i/o impostos.

A partir de l’exercici 2018 i següents, totes les taxes i impostos municipals es gestionaran mitjangant entitat bancária.

Us recomanem aue domicilieu els rebuts, per la qual cosa al dors d’aquest escrit, hi trobareu l’ordre de domiciliació bancária la qual podeu omplir i fer arribar a les oficines municipals.

Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, poden dirigir-se a les oficines municipals o bé trucar al teléfon 972 52 51 76